Terms and conditions / Obchodní podmínky

platné od 1.1.2022.

Objednáním se na focení klient automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete autorský přístup a fotografický styl fotografa.

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Veronika Jirková (IČ: 04568702), zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Bučovicích (dále jen “fotograf”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen “smlouva”) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako “klient”).

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotograf poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednat se lze pouze e-mailem, formulářem na webu nebo zprávou na sociálních sítích (Facebook a Instagram).

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a uhrazením zálohy. Termín je závazný pro obě strany.

2.3 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

2.4 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Brno, k ceně zvoleného fotobalíčku si účtuje cestovné 8,- / km — počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

2.5 Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku.

2.6 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden týden před zahájením fotografování. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na další nejbližší volný termín fotografa.

2.7 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz, zmeškaný let atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

2.8 Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti. 

2.9 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

2.10 Klient se povinen dostavit se přesně ve sjednanou dobu. Maximální dobu fotografování bez předchozí dohody nelze prodlužovat. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdí-li se klient o více než 30 minut, je fotograf oprávněn fotografování zrušit bez náhrady a povinnosti vrácení zálohy.

3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 V případě balíčku “Family/Friends” nebo “Couple” fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si klient bude vybírat fotky k finální úpravě, a to nejpozději měsíc od data fotografování. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.). Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Klient má k dispozici galerii s náhledy po dobu 60 dnů. Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 60 dnech, dochází ke smazání galerie s náhledy. Klient může požádat nejdéle 1 měsíc po smazání galerie s náhledy o opětovné nahrání galerie. Za opětovné nahrání se účtuje manipulační poplatek ve výši 1000,-. V případě, že klient neprovede výběr a ani nepožádá o opětovné nahrání galerie, výběr fotografií k úpravě provede fotograf. 

3.3  Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě)

3.4 Fotograf odevzdává pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu, neposkytuje neupravené RAW fotografie.

3.5 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100% odpovídat realitě atd.). Retuše (jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce apod.) fotograf neprovádí.

3.6 Fotograf jako jediný určuje způsob úprav fotografií (obrazová kompozice, umělecký a technický design). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. 

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem fotografií (fotografickým stylem, oblečením a autorským pojetím fotografa) není důvodem k reklamaci.

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

3.10 Fotograf zpracované fotografie archivuje po dobu 5 měsíců, RAW formáty po dobu 1 roku od jejich pořízení.

4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány u balíčku ““Family/Friends” nebo “Couple” 3 — 5 týdnů od data výběru fotografií k úpravě, u balíčku “Wedding” 4 — 6 týdnů od data výběru fotografií k úpravě. 

Fotograf si vyhrazuje prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

> při výběru 30 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku

> doba dodání fotek u balíčku “Wedding” se může v závislosti na sezóně prodloužit o 3 — 4 týdny. Fotograf v takovém případě informuje klienta o prodloužení a datu odevzdání.

4.2 Hotová zakázka je doručena klientovi v elektronické podobě prostřednictvím soukromé galerie, k níž má přístup pouze klient, případně osoby, s nimiž klient sám sdílí přístupové údaje. Fotoalbum má klient taktéž k dispozici ke stažení z online úložiště Uložte.cz v podobě “zip” souboru. Zpracované fotografie jsou ve formátu JPG.

4.3. Tištěné fotografie fotograf neposkytuje. 

5. CENA A PLATBA

5.1 Cena jednotlivých balíčků fotografování včetně podrobných informací, co je jejich obsahem,  je podrobně uvedena na webových stránkách fotografa.

5.2 Platba za balíčky “Family/Friends” nebo “Couple” probíhá na základě zálohy, která je nutná pro potvrzení termínu, a doplatku, který je splatný v den termínu focení. Zálohu i doplatek je nutné zaslat bankovním převodem. 

5.3 Nedojde-li k uhrazení zálohy v případě balíčků “Family/Friends” nebo “Couple”, termín je neplatný.

5.4 Záloha je nevratná u balíčků “Family/Friends” nebo “Couple” v případě, že:

> klient nedorazí na domluvený termín 

> dohodnutý termín je ze strany klienta zrušen méně než 1 týden před zahájením focení

5.5 V případě focení balíčku “Family/Friends” nebo “Couple” v exteriéru a nutnosti zrušení z důvodu špatného počasí se focení přesouvá na další nejbližší volný termín fotografa. Záloha zůstává platná, nepropadá. 

5.6 Záloha je vratná u balíčků “Family/Friends” nebo “Couple” v případě, že je termín zrušený ze strany fotografa.

5.7 Cena za balíček “Wedding” je stanovována individuálně na základě klientových potřeb a představ. Pro bližší informace je třeba, aby klient kontaktoval fotografa. 

5.9 Platba u balíčku “Wedding” se skládá ze zálohy, která činí 20% z celkové částky individuálně neceněného balíčku a její úhradou dochází k potvrzení termínu, a doplatku, který je splatný na základě zaslané fakturace. Zálohu i doplatek je nutné zaslat bankovním převodem.  

5.10 Nedojde-li k uhrazení zálohy v případě balíčku “Wedding” termín je neplatný.

5.11 Záloha je nevratná u balíčku “Wedding” v případě, že:

> klient zruší termín méně než 60 dnů před jeho uskutečněním

5.12 5.6 Záloha je vratná u balíčku “Wedding” v případě, že je termín zrušený ze strany fotografa.

5.13 Nedojde-li k uhrazení doplatku či případného doplatku za služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Autorská práva náleží fotografovi i po té, co si klient zakoupí fotografie. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

6.2 Fotograf má neomezené právo ke zveřejnění fotografií pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky — ani vůči třetím stranám (např. vydavateli…). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

6.3 V případě, že klient nechce, aby byly jeho fotografie propagovány na internetu, musí to fotografovi oznámit před fotografováním a zaznamenat písemně (nejpozději po skončení focení). Jeho fotky tím pádem nebudu na sociálních sítích a na internetu zveřejňovány.

6.4 Klientovi není dovoleno dále fotografie upravovat (přidávat filtry, ořezávat).

7. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

7.1 Soukromá a nekomerční práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli poskytnutí fotky komerčním firmám apod.)

7.2 Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce.

7.3 Fotografie nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně.
TFP terms and conditions / TFP podmínky

1. TFP focení je takové focení, které představuje spolupráci mez fotografem a fotícím se (dále klient), během kterého vzniknou fotografie sloužící všem zúčastněným k obohacení portfolia. Během tohoto typu focení fotograf nepožaduje úhradu za fotografování ani za výsledné fotografie. Odměnou jsou všem zúčastněním pouze výsledné fotografie a reference. 

2. TFP spolupráce a výsledné fotografie musí obohatit fotografovu stávající prezentaci. Fotograf sám rozhoduje, jaký typ fotografi zvolí. Fotograf sám vybírá klienta pro TFP spolupráci. 

3. Stanovení termínu lze pouze e-mailem, formulářem na webu nebo zprávou na sociálních sítích (Facebook a Instagram).

4. Lokace a čas focení je určena po dohodě s fotografem.

5. Fotograf neposkytuje náhledy fotografií. výběr provádí sám.

6. Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100% odpovídat realitě atd.). Retuše (jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce apod.) fotograf neprovádí.

7. Fotograf jako jediný určuje způsob úprav fotografií (obrazová kompozice, umělecký a technický design). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. 

8. Fotografie jsou klientovi dodávány v době 3 — 6 týdnů od data pořízení fotografií. Fotograf si vyhrazuje prodloužit dodací lhůtu. V takovém případě informuje klienta o prodloužení a datu odevzdání.

9. Fotograf odevzdává pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu, neposkytuje neupravené RAW fotografie. Výsledným produktem jsou fotografie pouze v digitální formě. Tištěné fotografie fotograf neposkytuje. 

10. Počet odevzdaných fotografií je založen na individuální dohodě s klientem. Fotograf si vyhrazuje právo určit finální počet odevzdaných fotografií.

11. Hotové fotografie jsou doručeny klientovi v elektronické podobě prostřednictvím soukromé galerie, k níž má přístup pouze klient, případně osoby, s nimiž klient sám sdílí přístupové údaje. Fotoalbum má klient taktéž k dispozici ke stažení z online úložiště Uložte.cz v podobě “zip” souboru. Zpracované fotografie jsou ve formátu JPG.

12. Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad. Nespokojenost s vlastním vzhledem fotografií (fotografickým stylem, oblečením a autorským pojetím fotografa) není důvodem k reklamaci.

13. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

14. Vytvořené fotografie formou TFP může fotograf bez omezení použít pro své potřeby prezentace na sociálních sítích, webu i osobně. Fotograf má neomezené právo ke zveřejnění fotografií pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky — ani vůči třetím stranám (např. vydavateli…). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

15. V případě TFP focení není možné ze strany klienta požadovat, aby nebyly jeho fotografie propagovány na internetu.

16. V případě zveřejnění fotografií ze strany klienta na sociálních sítích musí být u fotografií uveden autor a odkaz na jeho webovou stránku nebo sociální síť (Facebook, Instagram).

17. Klientovi není dovoleno dále fotografie upravovat (přidávat filtry, ořezávat, měnit obsah atd).

18. V případě vzniku nákladů na pořízení fotografií (pronájem fotoateliéru, pronájem venkovních prostor, cestovné nad 400CZK) nese klient poloviční náklady. 

Veronika Jirková

IČO: 04568702

Marefy 42, Bučovice, 685 01

Phone no.: CZ: +420 601 178 903

PT: +351 911 584 639

Booking for 2023 openGet in touch to BOOK YOUR DATE.

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.